ח – קיום

מלאכה שאסרה התורה בשבת היא מלאכה שהתוצאה שלה מתקיימת, אבל אם אינה מתקיימת – אין בה איסור תורה. לפיכך, הכותב בעט או עיפרון על נייר, כיוון שכתיבתו מתקיימת לזמן ארוך, עובר באיסור תורה. אבל אם כתב במי פירות שצבעם דוהה תוך זמן קצר, או שכתב בעט על עלה שעומד להתייבש ולהתפורר תוך זמן קצר, עבר באיסור חכמים. וכן אם כתב על חול או על אדי החלון, כיוון שכתיבתו אינה מתקיימת, עבר באיסור חכמים (להלן יח, ב; ד).

וכן הקושר קשר של קיימא, היינו קשר חזק שעומד זמן רב – עובר באיסור תורה, והעושה קשר ארעי שמחזיק זמן קצר – עובר באיסור חכמים. ואם הקשר רופף מאוד, כדוגמת קשר יחיד וקשר עניבה, כיוון שאינם מתקיימים כלל, שבקלות מתירים אותם, אין איסור לעשותם (להלן יג, יג). וכן לגבי מלאכת ‘בונה’, אם חיבר לקיר מתלה כדרך קבע – עבר באיסור תורה, ואם קבע אותו דרך ארעי – עבר באיסור חכמים (להלן טו, ג).