ה – שיעור היין בכוס של ברכה

כדי לקיים את מצוות הקידוש צריך שיהיה ביין שיעור שיש בו חשיבות, כדי שיהיה לברכה על מה לחול. שיעור זה הוא לכל הפחות כנפח של ביצה ומחצה (רביעית הלוג), וזה השיעור שצריך להיות בכל ‘כוס של ברכה’. ואם היה פחות משיעור זה – לא קיימו את המצווה (שבת עו, ב, פסחים קז, א, קח, ב; מ”א רעא, לב).

מקובל היה להורות ששיעור ביצה ומחצה שכתב הרמב”ם הוא כשיעור 86 מיליליטר (ר”ח נאה). אולם לפי חישובים מדויקים, השיעור המדויק שכתב הרמב”ם הוא 75 מ”ל. ויש מחמירים וסוברים שהביצים של ימינו התקטנו ונעשו כמחצית הביצים של פעם, ואם כן צריך שיהיה ביין שיעור של 150 מ”ל (חזו”א). למעשה, העיקר להלכה שאפשר לקדש על שיעור של 75 מ”ל, ורבים מיוצאי אשכנז מחמירים לכתחילה שיהיה בכוס של ברכה שיעור של 150 מ”ל.[5]

לאחר הברכה, צריך המקדש לשתות כשיעור ‘מלא לוגמיו’, שהוא שיעור שתייה המיישב את דעתו של השותה אותו. שיעור ‘מלא לוגמיו’ הוא כשיעור יין שימלא את חלל פיו כשהוא מנפח לחי אחת. ושיעור זה הוא לכל הפחות רובה של ‘רביעית’, כלומר 38 מ”ל לפחות. ואדם שפיו גדול צריך לשתות יותר, כפי השיעור שימלא את פיו. וברוב האנשים הוא שיעור 50-55 מ”ל, וגם האדם הגדול ביותר, אינו צריך לשתות יותר משיעור ‘רביעית’ – 75 מ”ל.

אם המקדש אינו יכול לשתות שיעור ‘מלא לוגמיו’, יכול אחד מהשומעים להחליפו בשתיית ‘מלא לוגמיו’. בדיעבד, אם המקדש והשומעים שתו יחד כשיעור ‘מלא לוגמיו’, יצאו ידי חובת הקידוש, למרות שאין אחד מהם ששתה לבדו כ’מלא לוגמיו’ (פסחים קז, א; שו”ע רעא, יד, מ”ב עג).[6]