יא – מדידות רפואיות ומד חום

כאשר ישנו צורך רפואי, מותר למדוד חום במד-חום רגיל שמבוסס על חומר שמתרחב בחום. וכן מותר למדוד לחץ דם במכשיר ידני שאינו עובד על חשמל או בטריות. ואמנם בלא צורך חשוב אסור לבצע מדידות בשבת משום ‘עובדין דחול’ (מעשה של חול), אבל לצורך מצווה וכן לצורך רפואי, מותר למדוד (שו”ע שו, ז; שכח, מג; לעיל כב, ו). וכן מותר לנענע את מד-החום לפני המדידה כדי לכווץ את הגליום שבתוכו (עי’ שש”כ מ, ב).

יש מקילים לחולה להשתמש בסרט מד-חום שנגלות בו אותיות לפי החום, ולדעתם אין בזה איסור כתיבה, שכן האותיות כבר היו מוטבעות בסרט והן רק מופיעות לשעה קלה על ידי החום ומיד נעלמות (יחו”ד ד, כט). ויש אוסרים מדברי חכמים משום שזו כתיבה לשעה (שש”כ מ, ב). והואיל והדין דרבנן, אפשר להקל בשעת הצורך (ציץ אליעזר יד, ל. ועי’ בהרחבות יח, ד, ד).

נחלקו הפוסקים אם מותר לערוך בדיקות רפואיות שגורמות להופעת צבע. יש אוסרים משום מלאכת ‘צובע’, ויש מתירים הואיל ואין מעוניינים שהצבע ישאר אלא רק לדעת את התוצאה. ולכתחילה יש להחמיר ובשעת הצורך אפשר להקל, הואיל וזה ספק בדברי חכמים (עי’ שש”כ לג, כ, ובהרחבות).