ח – עירוב שנפל בשבת

לעיתים מתברר באמצע השבת שה’עירוב’ נקרע באחד המקומות ונפסל, ואזי מתעוררות שתי שאלות: א) האם מותר לתקן את העירוב בשבת? ב) במידה ואין אפשרות לתקן את העירוב, האם צריך להודיע לכל התושבים שהעירוב נפסל כדי שיזהרו מטלטול חפצים מחוץ לבית?

לכתחילה, אם יש שם גוי, עדיף שהוא יתקן את ה’עירוב’. ואע”פ שיש איסור מדברי חכמים לומר לגוי בשבת לעשות עבורנו מלאכה, כאן שישנו צורך גדול להציל את הרבים מאיסור טלטול בשבת, התירו לבקש מגוי לתקן את ה’עירוב’ אפילו בעשיית מלאכות שאסורות מהתורה (מ”ב רעו, כה; לעיל ט, יב).

אבל כשאין שם גוי, ברור שליהודי אסור לתקן את ה’עירוב’ על ידי מלאכה האסורה מהתורה. למשל, אם העמוד נפל, אסור ליהודי להעמידו על ידי תקיעתו באדמה. וכן כשהחוט נקרע, אסור לקשור אותו בקשר של קיימא האסור מהתורה. השאלה, האם מותר לקשור את החוט בקשר עניבה, שהוא קשר שמותר לעשותו בשבת, כפי שקושרים את שרוכי הנעליים.

יש אומרים שבכל אופן אסור לתקן את ה’עירוב’ בשבת. ואף שמותר לעשות בשבת קשר עניבה, כיוון שכאן קשר זה מתיר את הטלטול, הרי עשייתו עושה ‘מחיצה מתרת’ (לעיל טו, ד), שאסור לעשותה בשבת. כלומר, אסרו חכמים לעשות מחיצה שמתירה להשתמש במקום, שלפני שעשו את הקשר אסור היה לטלטל שם ואחר שעשו את הקשר מותר לטלטל שם.

ויש אומרים, שאמנם ככלל אסרו חכמים לעשות בשבת ‘מחיצה המתרת’, אבל כדי למנוע את הרבים ממכשול של טלטול בשבת, מותר לעשות על ידי קשר עניבה ‘מחיצה המתרת’. וכך נוהגים למעשה (מהר”י אשכנזי יג; פנים מאירות א, ל; שואל ומשיב מהדו”ת א, פט; שש”כ יז, לד).

כשאין אפשרות לתקן את ה’עירוב’, אין להכריז על כך ברבים, משום שיש לחשוש שיהיו אנשים שלא יזהרו מאיסור טלטול, ומוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים. ורק לאלו שיודעים בהם שיזהרו כראוי – יודיעו שה’עירוב’ נקרע.[7]