ב – צורת הפתח

למדנו (כא, ז-ח) שלדעת רוב הפוסקים, הרחובות שלנו נחשבים ‘רשות הרבים’ מדברי חכמים, כלומר ‘כרמלית’, וכדי להתיר בהם את הטלטול די להקיפם ב’צורות הפתח’ שיוצרות סביבם כעין מחיצה.

הצורה הבסיסית של פתח מורכבת משני עמודים שמעליהם משקוף. את צורת המשקוף אפשר לעשות על ידי הנחת קרש על העמודים, או אפילו על ידי מתיחת חוט מעל העמודים.

הכלל היסודי הוא, שהעמודים שבצדדים והחוט שעליהם צריכים להיות בצורה של פתח. ומאחר שהפתח הנמוך ביותר גובהו לפחות עשרה טפחים, לפיכך צריך להקפיד שגובה העמודים יהיה לפחות עשרה טפחים. וכן החוט המתוח עליהם צריך להיות מעל עשרה טפחים מהקרקע. ואם החוט במקום כלשהו שקע לגובה נמוך מזה, אזי כל האורך שבין שני העמודים הללו נחשב לפרוץ, שאין פתח שמקצת המשקוף שלו נמוך מעשרה טפחים. ואם היה אותו הקטע שבין שני העמודים הללו עשר אמות (4.56 מטר) – כל ה’עירוב’ נפסל, מפני שפרצה בת עשר אמות פוסלת את כל ה’עירוב’.

וכיוון שהעמודים שבצדדים הם צידי השער, לפיכך עליהם להיות חזקים שלא יתנדנדו ברוח מצויה ושיוכלו לשאת עליהם דלת כל שהיא, ואפילו אם הם יכולים לשאת עליהם דלת קלה של קש – כשרים (שסב, יא). [2]

לרוב הפוסקים אין הגבלה על אורכו של הפתח, שבכל מרחק, ואפילו הוא אלף אמה, ‘צורת הפתח’ הבסיסית נשארת. ולדעת הרמב”ם, כאשר רוב היקף העיר ב’צורות הפתח’, עליהם להיות עד אורך של עשר אמות ולא יותר. לכתחילה, כאשר אפשר, טוב לחשוש לדעתו. אבל בפועל, כיוון שקשה מאוד להקיף את הישובים והערים ב’צורות פתח’ שאורכם עשר אמות בלבד, נוהגים להקל ולעשות ‘צורות פתח’ בלא הגבלת אורך (שו”ע שסב, י).

החוט המתוח מעל העמודים צריך להיות מחובר היטב שלא יתנתק ברוח מצויה. לכתחילה כשאפשר יש למותחו באופן שלא ינוד ברוח, ולא ישקע כלפי מטה אל מתחת לגובה העמודים, שכן דרך המשקופים שאינם מתנדנדים או שוקעים. אך בדיעבד גם אם החוט מתנדנד או שוקע – כשר (מ”ב שסב, סה; ערוה”ש שסב, לז).