א – כיצד מתקנים רשות הרבים

כפי שלמדנו (בפרק כא), מותר לאדם לטלטל בשבת חפצים בתוך ‘רשות היחיד’, אבל ב’רשות הרבים’ אסור לטלטל דבר למרחק של יותר מד’ אמות. וכן אסור לטלטל דבר מ’רשות היחיד’ ל’רשות הרבים’ ולהיפך.

על ידי עירוב ניתן לתקן את ‘רשות הרבים’ כדי שתהפוך להיות ‘רשות היחיד’, ועל ידי כך יהיה מותר לטלטל בתוכה חפצים בלא הגבלה, וכן יהיה מותר לטלטל חפצים מתוך הבתים והחצרות אליה ולהיפך.

שני מרכיבים ל’עירוב’. האחד שייך לשטח עצמו, והשני לאנשים המתגוררים בו. את השטח צריכים להקיף בגדר כדי להופכו ליחידה אחת כ’רשות היחיד’. אבל אין די בהקפת השטח, צריך גם ליצור שותפות בין כל האנשים המתגוררים בתוכו. השותפות נעשית על ידי מזון בשיעור שתי סעודות שכולם שותפים בו, וכל אחד מהם רשאי לבוא ולאוכלו. למאכל המשותף קוראים ‘עירוב’, מפני שהוא מערב את כל החצרות והבתים ויוצר מהם רשות אחת, שהיא ‘רשות היחיד’.

כפי שלמדנו (כא, ח) הבדל יש בין ‘רשות הרבים’ מהתורה ל’רשות הרבים’ מדברי חכמים הנקראת ‘כרמלית’. כדי להתיר טלטול ב’רשות הרבים’ מהתורה, צריך להקיף אותה בחומה או גדר שגובהה לפחות עשרה טפחים (כמטר),[1] ואת דלתות הפתחים שדרכם נכנסים אליה צריכים לסגור בלילה (שו”ע שסד, ב).

ואם היא ‘רשות הרבים’ מדברי חכמים שנקראת ‘כרמלית’, אין צורך להקיפה בגדר ממש אלא מספיק להקיפה ב’צורות הפתח’ כדי להופכה ל’רשות היחיד’ (או”ח שסב, י-יא).