יא – מעמר

מלאכת ‘מעמר’ היא מלאכת איסוף התבואה הקצורה לעומרים או ערימות. וכן האוסף פירות שנקטפו לתוך ארגזים או לערימה, עובר על מלאכת ‘מעמר’. וכן האוסף ענפים או קנים קצוצים, כדי שיוכל להבעיר בהם אש, עובר על מלאכת ‘מעמר’.

כלל מלאכה זו שהיא נעשית בדבר שגדל מהקרקע ובמקום גידולו, שכן מלאכת איסוף היבול נעשית במקום הגידול. ויש מינים, כגון תאנים שרוצים לעשות מהן עיגול של דבלה, שמלאכת איסופן וקיבוצן נעשית בשני שלבים, ושניהם אסורים מהתורה, למרות שהשלב השני אינו נעשה בשדה. בשלב הראשון אוספים אותן בשדה, והאיסור משום מלאכת ‘מעמר’. ובשלב השני מקבצים ומדביקים אותן כדי לעשות מהן עיגול דבלה, והעושה זאת, למרות שהוא בבית, עובר על איסור תורה של ‘תולדת מעמר’, מפני שכך דרך מלאכת עשיית הדבלות (שו”ע שמ, י; מ”ב לח; ועי’ מנו”א ח”ב ה, ב).

נתפזרו פירות בחצר, אחד הנה ואחד הנה, אע”פ שנתפזרו שלא במקום גידולם ואין באסיפתם מלאכת ‘מעמר’, מכל מקום אסרו חכמים לאוספם משום ‘עובדין דחול’, שזה נראה כמעשה של חול. אבל מותר לאסוף מעט פירות ולאוכלם. ואם הפירות נפלו למקום אחד, אף שנתפזרו מעט, מותר לאוספם לסל. ואם נפלו לתוך חצץ ועפר, אפילו נפלו במקום אחד, אסור לאוספם לתוך הסל, מפני שזה דומה למלאכת ‘בורר’, אבל מותר ללקט אחד אחד ולאוכלו (שו”ע שלה, ה).

אם הפירות נתפזרו בבית – מותר לאוספם, כי אסיפתם בבית אינה דומה למלאכת ‘מעמר’ (מ”ב שמ, לז).[10]

אף שמלאכת ‘מעמר’ מהתורה היא רק בדברים שצומחים מהקרקע, אסרו חכמים לקבץ מלח ממשרפות המלח, כיוון שהמלח דומה במידת מה לגידולי קרקע, והדבר נראה כמלאכת ‘מעמר’ (שו”ע שמ, ט). על פי זה הורו כמה פוסקים, שאסור לאסוף ביצים שהוטלו בערב שבת (או”ז, קצוה”ש. ובשבט הלוי ד, לט, מיקל). וביצים שהוטלו בשבת הן מוקצה, ואפילו אחת מהן אסור ליטול.

מיני צומח שנשתנו מבריאתם, אין בהם יותר איסור ‘מעמר’, לפיכך מותר לדבק יחד פירות שנתבשלו. וכן בגדים העשויים ממיני צומח, הואיל ונשתנו, אין באיסופם איסור ‘מעמר’ (ערוה”ש שמ, ג).