ב – המלאכות שבבגד

שלוש עשרה מלאכות נצרכות להכנת בגדים (משנה שבת ז, ב), ואלו הן: א) גזיזת צמר (כמבואר להלן יד, א). ואם החומר שעושים ממנו את הבגד הוא מן הצומח, הרי שקטיפתו אסורה משום ‘קוצר’ (להלן יט, ו). ב) ליבון – ניקוי הצמר מן הלכלוך והשומן שדבקו בו (כמבואר להלן ג-ח). ג) מנפץ – סורק את הצמר כדי שיהיה קל לעשות ממנו חוטים. והמכה על גידים של בהמה כדי לעשות מהם חוטים, עובר על תולדה של מלאכה זו. ד) צובע – כדי לעשות מן הצמר חוטים ובגדים יפים (להלן יח, ה). ה) טווה – עושה חוטים מן הצמר הגולמי, וכן כל העושה חוטים מחומר גולמי כפשתן עובר על מלאכת טווה.

עתה אנו מגיעים למלאכות שהופכות את החוטים הנפרדים לאריג אחד. ככלל, הבד עשוי מחוטי ‘שתי’ ו’ערב’. חוטי ה’שתי’ הם התשתית של הבגד, והם חוטי הבסיס שנמשכים לאורכו. וחוטי ה’ערב’ הם החוטים העוברים במסורג בין חוטי ‘השתי’, ונקראים ‘ערב’ מפני שהם מתערבים בתוך חוטי ‘השתי’. בעבר היתה מכונה ידנית שעל ידה הפכו את החוטים הנפרדים לאריג, וכמה מלאכות נצרכו לכך: ו) מיסך – זה התולה את חוטי ה’שתי’.
ז)
 עושה שני בתי נירים. כדי להכניס את חוטי ה’ערב’ בין חוטי ה’שתי’, צריך להכין את מכונת האריגה, שעיקרה ‘נירים’, שבהם היו אוחזים את חוטי ה’שתי’, ומרימים פעם את החוטים הזוגיים ופעם את החוטים האי-זוגיים, כדי שיוכלו להעביר בין חוטי ה’שתי’ את חוטי ה’ערב’. והעושה שתי לולאות לאחיזת חוטי ה’שתי’ עובר באיסור זה (תוס’ רי”ד שבת עג, א). ויש אומרים שהמכניס שני חוטי ‘שתי’ לתוך הלולאות הללו, הוא העובר במלאכה זו (רש”י שם). ח) אורג שני חוטים – זה המכניס את חוטי ה’ערב’ בתוך ה’שתי’, ומתחיל לעשות בפועל את האריג. ט) הפוצע שני חוטים. כאשר נוצר באריג פגם או קרע, פעמים שתיקון האריג נעשה על ידי הוצאת חוטים מתוכו, וזוהי מלאכת ‘פוצע’.

בכלל מלאכת ‘פוצע’ אסור לפרום שולי בגד או תחבושת העשויים שתי וערב. בכלל מלאכות האריגה אסור לעשות סל או נפה או כברה או לסרג מיטת חבלים, שכל אלו נעשים על ידי חוטים או חבלים או נצרים של ‘שתי’ ו’ערב’ (רמב”ם ט, טז).

כיום מלאכת האריגה נעשית על ידי מכונות משוכללות יותר, שעושות בבת אחת את כל המלאכות, והמפעיל אותן בשבת עובר על כל המלאכות הללו בבת אחת.

עוד מלאכות קשורות להשלמת הבגד, ואלו הן: י) הקושר, יא) המתיר (כמבואר להלן יג-טו). יב) התופר שתי תפירות, יג) הקורע על מנת לתפור שתי תפירות (כמבואר להלן י-יב).

גם המלאכות העוסקות בעיבוד עור בהמה קשורות לעשיית בגדים, שכן בנוסף לכך שעושים מהעור קלף לכתיבה עושים ממנו בגדים ונעליים (ואלו הן: הצד, השוחט – להלן כ, ו-ט. המפשיט, המעבד, הממחק, המשרטט – להלן יח, ו. והמחתך – להלן טו, י).