יא – כתיבה, בניין ומירוח במאכלים

אסור לכתוב אותיות וצורות בעזרת סוכריות או קרם על גבי עוגה, ואמנם אין בזה איסור תורה, מפני שהאותיות עומדות להתבטל במהרה, אבל הדבר אסור מדברי חכמים.

אם היו מצוירות על העוגה אותיות או צורות בעלות משמעות כמו עץ או בית, אסור לחתוך את העוגה במקום האותיות או הצורות, אבל בין האותיות והצורות מותר. ובשעת הדחק מותר לחתוך במקום האותיות והצורות. ואם מן החומר של העוגה עצמו יצרו את האותיות, כדוגמת האותיות שיש בביסקוויטים, כיוון שאין להן חשיבות, מותר לכתחילה לחותכן (להלן יח, ג, 2).

הנצרך לקרוע שקית שיש בה אוכל, ועל השקית כתובות אותיות, ישתדל שלא לקרוע במקום האותיות, ובלית ברירה אפשר לקרוע את השקית גם במקום האותיות (כמבואר להלן יח, ג).

אסור לגבן חלב לעשות ממנו גבינה, ולדעת רבים האיסור מהתורה, שזוהי תולדה של מלאכת ‘בונה’, שהוא הופך את החלב הנוזלי לגבינה מגובשת (שבת צה, א; רמב”ם י, יג). וכן אסור להעמיד מאכל בצורה מיוחדת כדרך בניין (מ”א שמ, יז; ח”א לט, א).

מותר למרוח ממרחים וסלטים על פרוסה, שאין איסור ממרח במאכלים. וכן מותר להחליק את הממרח על הפרוסה כדי לייפותו, וכן מותר להניח סלט חומוס על צלחת מרכזית ולהחליק את פניו בצורת עיגול כדי לייפותו, ואין בזה איסור ממרח, הואיל והמאכל כבר מוכן לאכילה, ואין החלקתו מועילה לו. ויש שהחמירו שלא להחליק מאכלים כדי לייפותם, והמחמיר בזה תבא עליו ברכה (רמ”א שכא, יט).