רישום לצפייה וצבירת נקודות

פרק כב’ – צביון השבת

מצב למידה פתוח ללמידה לרשומים
כפתור חזרה אל הפרק כב’ – צביון השבת

.